2024. Május 27., hétfő. Névnap: Hella

KÖZLEMÉNY ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEÍRATKOZÁSRÓL

2023.04.02.

KÖZLEMÉNY ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEÍRATKOZÁSRÓL

Lukácsházi Óvodafenntartó Társulás

9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 2.

Telefon/fax: 94/ 568-063

E-mail: viragjanos9724@gmail.com

 

KÖZLEMÉNY ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEÍRATKOZÁSRÓL

Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Kőszegpaty, Nemescsó, Pusztacsó, Cák és Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely  nevében értesítjük az érintett szülőket, hogy a Lukácsházi Gyöngyház Óvoda Bölcsőde és Konyha intézményébe a 2023/24. nevelési évre a beiratkozás a következő képpen alakul:

Az óvodai, bölcsődei beíratás időpontja:

  1. 7.30 – 17.00

illetve április 27. (csütörtök)     7.30 -17.00

Pótbeíratás: augusztus 15. (kedd) 8.00 – 17.00

A beíratás helyszíne: Lukácsházi Gyöngyház Óvoda Bölcsőde és Konyha, Lukácsháza, Nagycsömötei u. 8. (telefon: 94/200-241)

Az intézmény honlapjáról (gyongyhazovoda.unas.hu) illetve Lukácsháza Község honlapjáról (lukacshaza.hu) letölthető a bölcsődei és óvodai felvételi kérelem, melyet a gyermek és a szülők hivatalos iratai alapján kitöltve szíveskedjenek magukkal hozni a beíratásra. A gyermek személyi okmányainak ( anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya ) másolatát is szíveskedjenek mellékelni. Amennyiben nyomtatásra, másolásra nincs lehetőségük, a beíratáskor az intézményben is lesz lehetőség a másolásra, a nyomtatvány kitöltésére.

 

ÓVODA:

-          Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint azt a kisgyermeket kötelező óvodába beíratni, aki 2023. augusztus 31-ig a 3. életévét betölti. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az óvodaköteles gyermek óvodai beíratásának elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után, melyben a hatályos jogszabályok alapján a rendőrség jár el.

-         A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§-ának (1) bekezdése alapján szabad helyek függvényében felvételre jelentkezhetnek még azok a gyermekek, akik a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket, – feltéve – hogy minden a körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

-          Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén óvodaköteles gyermekét nem kívánja óvodába beíratni, akkor 2023. április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva felmenthető az óvodalátogatás alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti. A kérelmet a Szombathelyi Járási Hivatalnak kell benyújtani.

-          A gyermekek felvételéről a beiratkozást követően 2023. május 27-ig hoz döntést az intézmény vezetője. Elutasító határozat esetében annak kézhezvételétől számítva tizenöt napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a 2011. évi CXC. törvény 37.§ (1)-(3) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést.

BÖLCSŐDE:

-           A Gyvt.1997. XXXI. tv. 42/ A § (1)) értelmében bölcsődébe a gyermek húszhetes korától annak az évnek az december 31.napjáig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti A sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek bölcsődében a (3) bekezdésben meghatározott időpontig, legkésőbb 6. életévének betöltéséig gondozható.

-          Felvehető az a gyermek, aki a fenntartó szerv működési területén (Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Kőszegpaty, Nemescsó, Pusztacsó, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely) a szülővel/gondozóval azonos lakcímen lakik, szüleik munkavégzés, nappali rendszerű képzésben való részvétel, betegség, egyéb oknál fogva gyermekük felügyeletét megoldani nem tudják.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időpontban, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek óvodai, bölcsődei beíratásáról!

 

Lukácsháza, 2023. 03. 26.

 

                                                                                          Virág János LOTTT elnök (sk.)

 

 

Eseménynaptár

Részletes naptár
HírekGaléria
developed by design2code
Együttműködő szervezetek